• wsparcie w zakresie zgłoszeń/notyfikacji do urzędów państwowych (Główny Inspektor Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)
• opracowanie projektów graficznych oraz tekstów nadruku, zgodnie z bieżącymi wymaganiami prawnymi
• opracowanie specyfikacji jakościowych oraz innej dokumentacji jakościowej niezbędnej do celów rejestracyjnych
lub zgłoszeniowych
• opracowanie Dokumentacji Technicznej wyrobów medycznych klasy I lub II, w tym danych technicznych o wyrobach
i procesach, raportów oceny klinicznej w oparciu o analizę literatury, raportów biozgodności, Karty Charakterystyki, oceny ryzyka, deklaracji zgodności
• współpraca w zakresie zlecenia laboratoriom zewnętrznym badań cytotoksyczności, działania drażniącego
i uczulającego, badań czystości mikrobiologicznej, badań skuteczności środka konserwującego, badań wartości odżywczej oraz wielu innych